Lied fir d' Sänger

Wenn's Dir uus Fraid uus Ibermuet!
Im Innerschte rumore duet,
Dass d'mainsch dr Kittel wärd dr z'äng,
Und Angscht hesch, dass es di verspräng -
Waisch was d'in so Fäll machsch,
Wenn d'jublisch, juchzisch, lachsch?
Gib Uusdrugg dyner Läbesluscht,
Und

weiterlesen ...